Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Bản đồ luyện công và điểm lưu rương từ 1x đến 9x

  • Trang chủ
  • > Bản đồ luyện công và điểm lưu rương từ 1x đến 9x

Tất cả bản đồ luyện công và địa điểm lưu rương được BQT JXBISU cập nhật ở bên dưới. Có thể sẽ không đủ mong Quý đồng đạo thấy thiếu sót vui lòng ib fanpage cung cấp thêm để BQT cập nhật thêm. Xin cảm ơn.

Tại sao phải cần lưu rương chính xác?

Để quý đồng đạo khi đi luyện công tại bản đồ tương ứng khi phù về sẽ không bị mất pt và để trở lại điểm cũ được.

Để dễ tìm kiếm hơn, Quý đồng đạo có thể nhấn phím Ctrl + F và nhập tên map cần tìm kiếm, sau đó nhấn Enter.

CẤP BẢN ĐỒ LUYỆN CÔNG ĐIỂM LƯU RƯƠNG ĐƯỜNG ĐI LÊN BẢN ĐỒ
Cấp 10 > 19 Xung quanh các thành thị và Thập đại môn phái Thành thị
Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường Phượng Tường Xa Phu > Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường
Dược Vương Cốc Phượng Tường Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc
Mật Thất Mộc Nhân Môn Phái Thiếu Lâm  
Nhãn Đãng Sơn Lâm An Lâm An > Long Tuyền Thôn > Nhãn Đãng Sơn
Thiên Nhẫn Giáo Tầng 1, 2 Biện Kinh Biện Kinh > Thiên Nhẫn Giáo > Thiên Nhẫn Giáo Tầng 1,2
Cấp 20 > 29 Kiếm Các Tây Nam  Thành Đô Thành Độ Bắc > Kiếm các tây Nam
La Tiêu sơn  Đại Lý Lâm An > Long Tuyền Thôn > La Tiêu Sơn
Kiếm Các Trung Nguyên  Dương Châu Biện Kinh Nam > Phục ngưu sơn Tây > Thiên Tâm Động > Kiếm Các
Vũ Lăng sơn  Phượng Tường Tương Dương > Ba Lăng Huyện > Vũ Lăng Sơn
Kiếm Các Tây Bắc  Phượng Tường Thành Độ Bắc > Kiếm các tây Bắc
Tần Lăng  Phượng Tường Phượng Tường > Tầng Lăng
Cấp 30 > 39 Bạch Vân động  Thành Đô Thành Đô Tây > Thanh Thành Sơn > Bạch Vân Động
Vũ Di sơn  Đại Lý Lâm An > Long Tuyền Thôn > Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo > Vũ Di Sơn
Thổ Phỉ Động Đại Lý Đại Lý Phủ - Điểm Thương Sơn > Thổ Phỉ Động
Thục Cương sơn  Dương Châu Dương Châu Tây > Thục Cương Sơn
Phục Ngưu sơn Đông  Dương Châu Tương Dương > Phục Ngưu Sơn Đông
Tuyết Báo động tầng 1  Dương Châu Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc > Tuyết Báo động tầng 1 
Yến tử động  Phượng Tường Tương Dương > Ba Lăng Huyện > Miêu Lĩnh > Yến Tử Động
Tần Lăng tầng 1 Phượng Tường Phượng Tường > Tầng Lăng > Mê Cung Lăng Địa > Tầng Lăng 1
Miêu Lĩnh  Phượng Tường Tương Dương > Ba Lang > Miêu Lĩnh
Kim Quang động  Phượng Tường Phượng Tường Nam > Kiếm Các Thục Đạo > Kim Quang Động
Dược Vương động tầng 1  Biện Kinh Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc > Dược Vương Động tầng 1
Khoái Hoạt Lâm  Biện Kinh Môn Phái Côn Lôn > Khoái Hoạt Lâm
Cấp 40 > 49 Thần Tiên động  Thành Đô Thành Đô Tây > Thanh Thành Sơn > Thần Tiên Động
Thanh Thành sơn  Thành Đô Thành Đô Tây > Thanh Thành Sơn
Điểm Thương động tầng 1  Đại Lý Đại Lý > Điểm Thương Sơn > Điểm Thương Động tầng 1
Long Cung động  Đại Lý Long Tuyền Thôn > La Tiêu Sơn > Long Cung Động
Điểm Thương động tầng 2  Đại Lý Đại Lý > Điểm Thương Sơn > Điểm Thương Động tầng 2
Điểm Thương động tầng 3  Đại Lý Đại Lý > Điểm Thương Sơn > Điểm Thương Động tầng 3
Điểm Thương sơn  Đại Lý Đại Lý > Điểm Thương Sơn
Phục Ngưu sơn Tây  Dương Châu Biện Kinh > Phục Ngưu Sơn Tây
Mật thất Thiếu Lâm  Dương Châu  
Mê cung Kê Quán động  Dương Châu Tương Dương > Phục Ngưu Sơn Đông > Kê Quán Động
Hoàng Hà Nguyên Đầu  Dương Châu Long Môn Trấn > Hoàng Hà Nguyên Đầu
Tỏa Vân động  Phượng Tường Thành Đô Tây > Thanh Thành Sơn > Thần Tiên Động > Tỏa Vân Động
Kinh Hoàng động  Phượng Tường Thành Đô Tây > Thanh Thành Sơn > Thần Tiên Động
Kiến Tính Phong sơn động  Biện Kinh  
Cấp 50 > 59 Hưởng Thủy động  Thành Đô Thành Đô Tây > Thanh Thành Sơn > Hương Thuỷ Động
Địa đạo hậu viện Tín Tướng tự  Thành Đô  
Nghiệt Long động  Đại Lý Long Tuyền thôn > La Tiêu Sơn> Nghiệt Long Động
Ngọc Hoa động  Đại Lý Ngũ Độc Giáo > Vũ Di Sơn > Bảo Ngọc Hoa Động
Thiên Tầm Tháp tầng 1  Đại Lý Đại Lý Phủ > Thiên Tâm Tháp 1
Thiên Tầm Tháp tầng 2  Đại Lý Đại Lý Phủ > Thiên Tâm Tháp 2
Ác Bá Địa Đạo Đại Lý Đại Lý > Ác Bá Địa Đạo
Thiên Tâm động  Dương Châu Biện Kinh Nam > Phục Ngưu Sơn > Thiên Tâm Động
Tường Vân động tầng 1   Tương Dương Dương Châu Tây > Cái Bang > Tường Vân Động
Lưu Tiên động tầng 1  Tương Dương Long Môn Trấn > Lưu Tiên Động
Băng Huyệt động  Biện Kinh Long Môn Trấn > Côn Lôn Phái > Băng Huyệt Động
Thiết tháp tầng 1   Biện Kinh Biên Kinh Tây > Mê Cung Thiêt Tháp 1
Thiết tháp tầng 2   Biện Kinh Biên Kinh Tây > Mê Cung Thiêt Tháp 2
Thiết tháp tầng 3  Biện Kinh Biên Kinh Tây > Mê Cung Thiêt Tháp 3
Đáy Động Đình hồ tầng 1  Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện > Bến Tàu > Thiên Vương Đảo > Động định Hồ
Sơn động Ngự Hoa viên  Lâm An  
Cấp 60 > 69 Dương Giác động  Đại Lý Long Tuyền > Nhãn Đãng Sơn > Dương Giác Động
Thiên Tầm Tháp tầng 3  Đại Lý Đại Lý Phủ > Thiên Tâm Tháp
108 La Hán Trận  Dương Châu Biên Kinh Nam > Thiếu Lâm > La Hán Đường > đi phía sau tượng Phật > 108 La Hán Trận
Mật đạo Nha môn Tương Dương  Tương Dương Tương Dương Phủ > Nha Môn Mật Đạo
Tường Vân động tầng 2  Tương Dương Dương Châu Tây > Cái Bang > Tường Vân Động
Tường Vân động tầng 3  Tương Dương Dương Châu Tây > Cái Bang > Tường Vân Động
Tường Vân động tầng 4  Tương Dương Dương Châu Tây > Cái Bang > Tường Vân Động
Lưu Tiên động tầng 2  Tương Dương Long Môn Trấn > Lưu Tiên Động
Lưu Tiên động tầng 3  Tương Dương Long Môn Trấn > Lưu Tiên Động
Lưu Tiên động tầng 4  Tương Dương Long Môn Trấn > Lưu Tiên Động
Thanh Loa đảo  Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện > Bến Tàu > Thiên Vương Đảo > Thuyền Phu Thiên Vương
Hoành sơn phái  Nam Nhạc Trấn Tương Dương > Ba Lăng > Nam Nhạc Trấn > Hoành Sơn Phái
Cấp 70 > 79 Trường Giang Nguyên Đầu  Thành Đô Thành Đô > Trường Giang Nguyên Đầu
Long Nhãn động  Đại Lý Đại Lý > Điểm Thương Sơn > Long Nhãn Động
Linh Cốc động  Dương Châu Dương Châu Tây > Thục Cương Sơn > Linh Cốc Động
Lão Hổ động  Dương Châu Long Môn Trấn > Hoàng Hà Nguyên Đầu > Lão Hổ Động
Lâm Du Quan  Dương Châu Biện Kinh >  Lâm Du Quan
Tường Vân động tầng 5  Tương Dương Dương Châu Tây > Cái Bang > Tường Vân Động 5
Lưu Tiên động tầng 5  Tương Dương Long Môn Trấn > Lưu Tiên Động
Đại Tù động  Phượng Tường Ba Lăng Huyện > Vũ Lăng Sơn > Đại Tù Động
Tần Lăng tầng 2  Phượng Tường Phượng Tường > Tầng Lăng > Mê Cung Lăng Địa > Tầng Lăng 1,2
Sơn Bảo động  Phượng Tường Tương Dương > Ba Lăng > Miêu Lĩnh > Sơn Bảo Động
Dược Vương động tầng 2  Biện Kinh Phượng Tường > Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc > Dược Vương Động
Thanh Loa đảo sơn động  Nam Nhạc Trấn  
Đào Hoa Nguyên  Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện > Vũ Lăng Sơn > Bạch Thủy Động > Phục Lưu Động > Đào Hoa Nguyên
Cấp 80 > 89 Phù Dung động  Thành Đô Thành Độ > Giang Tân Thôn > Phù Dung Động
Nhạn Thạch động  Thành Đô Thành Đô > Hoàng Hà Nguyên Đầu > Nhạc Thạch Động
Lưỡng Thủy động  Đại Lý Lâm An Phủ > Long Tuyền Thôn > Nhãn Đăng Sơn > Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê động  Đại Lý Lâm An Phủ > Long Tuyền Thôn > Thanh Khê Động.
Vô danh động  Đại Lý Đại Lý Phủ > Thạch Cổ Trấn > Vô Danh Động
Dương Trung động  Dương Châu Dương Châu > Đạo Hương Thôn > Dương Trung Động
Cổ Dương động  Dương Châu Long Môn Trấn > Cổ Dương Động
Chân núi Trường Bạch  Tương Dương Biện Kinh >  Lâm Du Quan > Chân Núi Trường Bạch
Vũ Lăng động  Tương Dương Tương Dương > Ba Lăng Huyện > Vũ Lăng Động
Băng Hà động  Phượng Tường Phượng Tường > Vĩnh Lạc Trấn > Băng Hà Động
Tần Lăng tầng 3  Phượng Tường Phượng Tường > Tầng Lăng > Mê Cung Lăng Địa > Tầng Lăng 1,2,3
Phi Thiên động  Biện Kinh Biện Kinh > Chu Tiên Trấn > Phi Thiên Động
Tuyết Báo động tầng 8 Phượng Tường Phượng Tường > Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc - Tuyết Báo Động
Dược Vương động tầng 3  Biện Kinh Phượng Tường > Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc > Dược Vương Động
Sa mạc địa biểu  Lâm An Long Môn Trấn > Môn Phái Côn Lôn > Khoái Hoạt Lâm > Sa Mạc Địa Biểu
Cấp 90 trở lên Tiến Cúc động  Dương Châu Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Cán Viên động  Dương Châu Long Môn Trấn > Hoàng Hà Nguyên > Cán Viên Động
Khoả Lang động  Phượng Tường Ba Lăng Huyện > Miêu Lĩnh > Mê Cung Yến Tử > Khoả Lang Động
Trường Bạch sơn Nam   Phượng Tường Biện Kinh >  Lâm Du Quan > Chân Núi > Trường Bạch sơn Nam
Trường Bạch sơn Bắc  Biện Kinh Biện Kinh >  Lâm Du Quan > Chân Núi > Trường Bạch sơn Bắc
Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh Phượng Tường > Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc > Dược Vương Động
Sa Mạc 1  Lâm An Môn Phái Côn Lôn > Khoái Hoạt Lâm > Sa Mạc Địa Biểu > Sa Mạc 1
Sa Mạc 2  Lâm An Môn Phái Côn Lôn > Khoái Hoạt Lâm > Sa Mạc Địa Biểu > Sa Mạc 2
Sa Mạc 3 Lâm An Môn Phái Côn Lôn > Khoái Hoạt Lâm > Sa Mạc Địa Biểu > Sa Mạc 3
Phong Lăng Độ Tương Dương Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Phong Lăng Độ

Hầu hết các bản đồ luyện công của Server JBXISU đã có trong Thần Hành Phù.