Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: LUYỆN CHIẾN MÃ

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Bán Ngựa 

Vị trí: Tương Dương (195/199)

Chức năng:
- Luyện Phi Vân Chiến Mã
- Nâng Cấp Chiến Kỵ Hoa Sơn


Đá Luyện Chiến Mã

Nguồn gốc:

Tham gia các Hoạt động sau để nhận, hoặc mua tại KTC
-Tiêu Diệt Boss tiểu hoàng kim
-Tiêu Diệt Boss đại hoàng kim
-Tiêu Diệt boss Đại Đầu Lĩnh Thủy Tặc
-Mở Bảo Rương TK

Chức năng:
- Nâng cấp Chiến Kỵ Hoa Sơn


Bảo Đảm Lệnh

Nguồn gốc:

Mua tại Kỳ Trân Cát

Chức năng:
- Tăng tỷ lệ thành công khi tinh luyện Phi Vân

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú


Luyện Phi Vân Chiến Mã

Công thức:
+ 01 Ngựa 80 bất kì
+ 2000 vạn lượng
+ 300 tiền đồng

Lưu ý:
- Tỉ lệ thành công 50%
- Nếu thất bại sẽ mất toàn bộ nguyên liệu

+ Tăng tỉ lệ lên 100% bằng Bảo Đảm Lệnh


Nâng Cấp Chiến Kỵ Hoa Sơn

Công thức:
+ 01 Phi Vân Chiến Mã theo cấp đang có.
+ 1000 vạn lượng
+ 200 tiền đồng
+ 05 Đá Luyện Chiến Mã

 

Lưu ý:
- Nếu thất bại sẽ mất toàn bộ nguyên liệu (giữ nguyên cấp phi vân hiện tại)

- Tỉ lệ khi Nâng Cấp Chiến Kỵ 
+ cấp 0-1: 100%
+ cấp 1-2: 80%
+ cấp 2-3: 70%
+ cấp 3-4: 60%
+ cấp 4-5: 50%
+ cấp 5-6: 30%
+ cấp 6-7: 20%
+ cấp 7-8: 20%
+ cấp 8-9: 15%
+ cấp 9-10: 10%

 

 

 

Không có mô tả.